NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Výťahy - ponuka služieb

V oblasti výťahov sa zameriavame predovšetkým na výťahy v bytových domoch. Kontrolu výťahov zabezpečujeme kvalifikovanými výťahármi, ktorí pri prehliadkach vykonávajú zriadenie a nastavenie výťahov, čím znižujeme ich poruchovosť na najmenšiu možnú mieru v rámci možností bytového domu pri zachovaní bezpečnej prevádzky a ochrany zdravia. Pokiaľ sa i napriek tomu poruchy vyskytnú, sú urýchlene odstránené našími odbornými pracovníkmi.
  Ponúkame:
 • Komplexný servis výťahov, ktorý zahŕňa:
  • Opravy havarijné - bezplatná NON-STOP havarijná služba, vrátane vyprosťovania uviaznutých osôb
  • Opravy poruchové - poruchová služba k dispozícii od 7:00 hod do 22:00 hod denne (v pracovné dni po 16:00 hod a v dňoch pracovného voľna a pokoja. Odstraňujú sa poruchy, ktoré sa dajú odstrániť na mieste bez potreby dielenskej opravy)
  • Opravy po odbornej prehliadke a odbornej skúške
  • Prevádzanie pravidelnej preventívnej údržby (čistenie stroja, doplnenie oleja, odstránenie drobných netesností, nadstavenie a vyčistenie elektrického zariadenia v strojovni a šachte, doplnenie a dotiahnutie skrutiek, matíc a podložiek, nadstavenie a vyčistenie šachtových dverí....
  • Mazanie a čistenie
  • Prevádzkové prehliadky a činnosť dozorcu výťahu (prevádza poučená osoba alebo pracovník servisnej organizácie)
  • Odborné prehliadky - 3-mesačné (prevádza servisný pracovník, revízny technik)
  • Odborné skúšky (3-ročné)
  • Úradné skúšky (6-ročné)
 • Poradenskú činnosť pri stredných a generálnych opravách
 • Modernizácie a rekonštrukcie výťahov
 • Montáž nových výťahov