NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Revízie a porevízne opravy

Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrozariadenia Elektroinštaláciu a elektrozariadenia v objektoch zosúlaďujeme s platnými normami. Jedná sa o elektroinštaláciu do 1000 V a priestory bez možnosti výbuchu.
    Prevádzame:
  • Vypracujeme revíznu správu v zmysle platných STN
  • Odstránime závady zo zápisu revíznej správy
  • Navrhneme opatrenia pre rekonštrukciu elektroinštalácie v zmysle platných noriem