NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

OprávneniaOprávnenie vydáva Technická inšpekcia po splnení podmienok v závislosti od druhu a rozsahu požadovaného oprávnenia potrebného pre vykonávanie určitej činnosti. Technická inšpekcia vydá oprávnenie po preverení splnenia podmienok ustanovených zákonom, právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oprávnenie sa vydáva na päť rokov. Spoločnosť EL.VY.S. Poprad, s.r.o. je držiteľom oprávnení pre technické zariadenia zdvíhacie skupiny A bod c - výťahy a oprávnenia pre technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch A bez nebezpečenstva výbuchu.