NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Úvod k problematike výťahov

Komplexná revitalizácia bytových domov zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, strechy, odstránenie systémových porúch, výmena stúpačky na studenú a teplú vodu, reguláciu teplej vody, odpadové potrubia či nové plynové potrubia. V neposlednom rade do tejto revitalizácie patrí aj obnova výťahov, avšak na výťahy sa myslí často-krát až na poslednom mieste.
sídlisko
Životnosť výťahov sa pohybuje približne v rozmedzí 15 až 20 rokov. Vo všetkých mestách na Slovensku, a Poprad nie je výnimkou, sa nachádzajú výťahy inštalované pred viac ako 20-timi rokmi a teda ani u nás nie je výnimkou používanie aj 30-40-ročných zdvíhacích zariadení. Stav výťahov závisí jednak od úrovne servisu a jednak aj od toho, ako s nimi užívatelia zaobchádzajú. A tak 30 či 40-ročné výťahy môžu byť úplne v poriadku, a naopak, 3-4-ročné v dezolátnom stave. Ak sú aj na 30-ročných výťahoch bezpečnostno-technické požiadavky splnené, nie je dôvod, aby sa na nich niečo menilo. Na veku teda nezáleží, dôležitý je technický stav.

Zodpovednosť za technický stav výťahov nesú majitelia bytov, ktorí sa odkúpením bytu do osobného vlastníctva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. stali aj spoluvlastníkmi spoločných zariadení. V minulosti sa do opráv výťahov nielenže neinvestovalo, ale zanedbávali sa aj stredné a generálne opravy.

Pri rozhodovaní je potrebné si uvedomiť, že výťah je technické zariadenie, ktoré ak nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, môže spôsobiť úraz, neraz aj smrteľný. Z uvedeného dôvodu je výťah pre dopravu osôb a nákladov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. považovaný za vyhradené zdvíhacie zariadenie, pre ktoré platia osobitné pravidlá pri jeho konštruovaní, výrobe, montáži, rekonštrukciách, opravách, údržbe, prevádzke, odborných prehliadkach a odborných skúškach. Bez pravidelnej kontroly, preventívnej údržby a včasného odstraňovania zistených nedostatkov, nie je možné zaistiť plynulú a bezpečnú prevádzku výťahov.

Bezpečnostné riziká starších výťahov sú vysoké a bude sa s nimi treba čo najskôr vysporiadať. Najreálnejšou cestou je postupné odstraňovanie bezpečnostných rizík, teda najskôr tých rizík, ktoré priamo ohrozujú život a zdravie, až po tie menej nebezpečné. Na zistenie bezpečnostných rizík je potrebné vykonať opakovanú úradnú skúšku.

Ak chcú vlastníci poznať skutočný stav výťahov, mali by si od správcu vyžiadať protokol z poslednej takejto kontroly. V prípade, že správca takýto protokol k dispozícii nemá, mali by trvať na jeho získaní, resp. vykonaní opakovanej úradnej skúšky. Prostredníctvom správcu alebo servisnej organizácie, môžu vlastníci o opakovanú úradnú skúšku požiadať Technickú inšpekciu. Z kontroly sa dozvedia, či výťah potrebuje opravu, alebo je v stave, kedy je nevyhnutná jeho rekonštrukcia.