NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Revízie a súvisiace normy

výťah Nové výťahy inštalované po r. 1993 na Slovensku sa postupne dostali do súladu s požiadavkami noriem STN EN 81-1 pre lanové (elektrické) výťahy a STN EN 81-2 pre hydraulické výťahy, ktoré určujú bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Na výťahy, ktoré boli uvedené do prevádzky pred účinnosťou týchto noriem, však stále platí pôvodná norma z roku 1988, STN - 27 - 4009. V októbri 2004 pribudla ešte jedna norma STN EN 81-80, ktorá určuje pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti u jestvujúcich výťahov. Sú v nej zakotvené pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti, analýza bezpečnostných rizík a nebezpečných stavov. Podľa tejto normy treba pri kontrole výťahu vyhotoviť analýzu bezpečnostných rizík a odovzdať tento záznam prevádzkovateľovi. V norme sa uvádza až 74 nebezpečenstiev a nebezpečných situácii, ktoré je potrebné odstrániť s cieľom dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti, aká je pri nových výťahoch. Norma STN EN 81-80 odporúča odstrániť veľmi nebezpečné riziká ihneď a menej nebezpečné do 5 rokov. Do 10 rokov odporúča rekonštruovať alebo vymeniť zariadenia, aby spĺňali úroveň bezpečnosti v plnom rozsahu.
Po dodaní analýzy bezpečnostných rizík je na prevádzkovateľoch, aby sa rozhodli buď pre postupný spôsob odstraňovania porúch alebo pre radikálne riešenie. Treba si uvedomiť, že do údržby starých nebezpečných zariadení sa vkladajú ročne nemalé peniaze. Po rekonštrukcii by sa vykonával už len nevyhnutný servis (revízie), na ostatné poruchy sa vzťahuje záruka (24 až 36 mesiacov).
Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. patria výťahy do skupiny A, ktorá zahŕňa technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia. V zmysle uvedenej vyhlášky a súvisiacich technických noriem je v SR požadovaný viacstupňový systém kontroly výťahov počas ich prevádzky, ktorý je uvedený v nasledovnej tabuľke.

TermínyPrehliadka / skúškaVykonáva
TýždennePrehliadkaDozorca výťahu
V medziobdobí odborných prehliadokPrehliadkaVýťahový technik
Každé 3 mesiaceOdborná prehliadkaRevízny technik výťahov
(Odborný pracovník)
Každé 3 rokyOdborná skúškaRevízny technik výťahov
(Odborný pracovník)
Každých 6 rokovOpakovaná úradná skúškaTechnická inšpekcia, a.s.
(resp. iná oprávnená právnická osoba)

Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrozariadenia V praxi je bežne zavedený systém, pri ktorom servisná firma na výťahy zabezpečuje podľa uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom výťahu vykonávanie prehliadok, odborných prehliadok a odborných skúšok. Ak sú výsledky prehliadok a skúšok dobré, výťah možno prevádzkovať ďalej. Ak z nich vyplynie potreba rekonštrukcie, začína platiť európska norma, pretože aj norma z roku 1988 hovorí, že „pri najbližšej rekonštrukcii, resp. modernizácii výťahu sa bezpečnostno-technické opatrenia musia dať do súladu s novou normou“ a tou je európska norma. Táto požiadavka platí len v prípade potreby rekonštrukcie a modernizácie, a nie pri bežnej oprave, údržbe či výmene náhradných dielov. Za rekonštrukciu sa považujú podstatné úpravy výťahu, ktoré majú za následok zmenu niektorého z jeho hlavných parametrov - napríklad menovitej rýchlosti, menovitej nosnosti, druhu riadenia, prípadne počtu staníc.
Ak vlastníci chcú poznať skutočný stav výťahov, prostredníctvom správcu môžu požiadať Technickú inšpekciu o opakovanú úradnú skúšku. Z nej by malo byť zrejmé, či výťahy potrebujú nejakú opravu, alebo sú dokonca v takom stave, že už treba hovoriť o rekonštrukcii. Postup by mal byť taký, že najprv sa urobia práce, ktoré majú charakter opravy, a potom tie, ktoré majú charakter rekonštrukcie. Rozsah úprav musí odsúhlasiť Technická inšpekcia.

Záver:
Cieľom modernizácie výťahu je v prvom rade odstránenie nebezpečných rizík. Staré výťahy sa v súčastnosti riadia starými normami, teda normami platnými v čase ich uvedenia do prevádzky. Keďže v minulosti sa do opráv výťahov nielenže neinvestovalo, ale zanedbávali sa aj stredné a generálne opravy, tak v súčastnosti mnoho výťahov nespĺňa ani tieto staré normy. Na modernizáciu výťahu však treba myslieť dopredu a dlhodobo, pretože dopredu nikdy nevieme, kedy sa zmení prístup k uplatňovaniu noriem a teda nikdy dopredu nevieme, kedy začne platiť nová Vyhláška alebo Zákon, ktorá bude prikazovať odstránenie rizík v zmysle novej normy a teda normy Európskej únie STN EN 81-80. V Čechách platí, že výťah starší ako 25 rokov musí byť rekonštruovaný, v opačnom prípade je vyradený z prevádzky. Druhá vec, zamyslime sa nad tým, že ak by došlo k takejto zmene v uplatňovaní Vyhlášky, budú firmy na Slovensku schopné zrekonštruovať toľko výťahov, keď kompletná rekonštrukcia jedného výťahu trvá cca mesiac (podľa náročnosti)? Nie je lepšie sa na to pripraviť dopredu buď šetrením do fondu opráv aj na tento účel (zvýšenim tvorby fondu), alebo už teraz robiť nejakú čiastkovú modernizáciu, ktorá by pomohla ušetriť nejaké prostriedky? (napr. frekvenčné riadenie) Zákony dopytu a ponuky pozná asi každý - vysoký dopyt po nejakom produkte alebo službe spôsobuje jeho/jej nedostatok a nedostatok spôsobuje rast ceny. Budú ceny stúpať alebo klesať?