NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Modernizácie, rekonštrukcie a montáž nových výťahov

Staré výťahy Modernizovať? Áno alebo ešte nie? Ako zistíme či je modernizácia "už" potrebná alebo ešte nie?

Prvým krokom k modernizácii je vykonanie odbornej skúšky a úradnej skúšky súčasného výťahu. Odbornú skúšku vykonáva príslušná servisná organizácia v pravidelných intervaloch. Účelom je zistiť správnu funkciu bezpečnostných prvkov a identifikovať existujúce prevádzkové riziká. Odborná skúška sa vykonáva v pravidelných intervaloch – pri výťahoch určených pre dopravu osôb je to 3 roky. Úradnú skúšku vykonáva nezávislý inšpekčný orgán. Účelom je identifikovať prevádzkové riziká a stanoviť zodpovedajúce nápravné opatrenia, vrátane určenia lehôt nutných k ich uskutočneniu. Zaistenie úradnej skúšky musí byť objednané priamo u autorizovanej osoby – nie je súčasťou ujednania medzi servisnou organizáciou a majiteľom výťahu, môže ju sprostredkovávať servisná organizácia. Z týchto dvoch skúšok sú výstupom protokoly, ktoré sú jasným podkladom a zadaním pre návrh technického riešenia.

Rok výroby 1965

Je všeobecne známe, že STN nie sú všeobecne záväzné, avšak podľa nariadenia vlády č. 404/2007 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa za bezpečný považuje produkt, ktorý spĺňa požiadavky noriem. Na základe toho povedané - kto prevádzkuje výrobok, ktorý je v rozpore s ustanoveniami STN si nepočína tak, aby predchádzal škodám. Pokiaľ majiteľ výťahu nerešpektuje informáciu, že na danom výťahu má byť vykonaná odborná skúška podľa vyhlášky, môže ísť o porušenie jeho povinností a inšpekčný orgán môže udeliť pokutu podľa závažnosti porušenia.

Staré výťahy

Pri prípadnom vzniku škody súvisiacej s prevádzkou a servisom výťahu dopadá zodpovednosť vo všetkých prípadoch na majiteľa (prevádzkovateľa) výťahu a to bez ohľadu na to, či ide o objektívnu zodpovednosť za škodu alebo o zodpovednosť založenú na porušení nejakej povinnosti. Servisná firma zodpovedá v prípade, že nebude postupovať podľa STN, teda keď poruší povinnosť zakotvenú v norme. Zodpovedá tiež za porušenie povinnosti predchádzať škodám (neoznámenie rizík vyplývajúcich z odborných prehliadok a skúšok). Ak servisná firma oznámi riziká a navrhne opatrenia, ktoré majiteľ výťahu nebude rešpektovať, zodpovednosť nesie majiteľ (prevádzkovateľ) výťahu.

  Modernizácia sa môže usktutočnovať dvoma spôsobmi:
 • Jednorázová modernizácia – časovo a ekonomicky výhodnejší spôsob, kde sa jedná o celkovú rekonštrukciu výťahu (v priebehu mesiaca)
 • Postupná modernizácia – odstraňovanie rizík v etapách podľa ekonomických možností majiteľa (trvá niekoľko rokov, najneskôr do ďalšej úradnej skúšky)
Základným problémom obnovy akéhokoľvek druhu je skutočnosť podkapitalizovania fondu opráv v bytových domoch, preto sa bytové domy prikláňajú k postupným modernizáciám, čo je však technicky i finančne menej efektívne a v konečnom dôsledku aj drahšie. Mnohé firmy uprednostňujú jednorazovú modernizáciu, my si však uvedomujeme, že je rozdiel tvoriť fond opráv v bytovom dome so 16-timi rodinami a v bytovom dome so 65 rodinami. V každom prípade je však modernizácia nutná a je potrebné s ňou v budúcnosti počítať a pripraviť sa na ňu (napr. zvýšením odvodov do fondu opráv, preskúmať možnosti a výhodnosť čerpania pôžičiek).
  Čo získate modernizáciou?
 • Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky
 • Zvýšenie úžitkovej hodnoty - užívateľský komfort v podobe plynulého rozjazdu, jazdy, dojazdu, výrazne tichšieho chodu výťahu, presnosť zastavovania kabíny výťahu v staniciach
 • Zvýšenie estetickej úrovne výťahu - moderný vzhľad vďaka použitiu hodnotných a kvalitných materiálov, antivandalných a zároveň estetických ovládacích prvkov a užitočných doplnkov
 • Ochranu životného prostredia a zdravia – nepoužívaním nebezpečných materiálov ako je napr. azbestové brzdové obloženie a pod.
 • Výraznú úsporu elektrickej energie a predĺženie životnosti výťahu - spomalením opotrebovania súčastí výťahu a celkové zníženie nákladov na opravy výťahu
 • V neposlednom rade aj zvýšenie hodnoty bytu
  Rozsah plnej modernizácie výťahu:
 • Výmena rozvádzača, hlavného vypínače a el. inštalácie v strojovni
 • Výmena výťahového stroja s plynulou reguláciou rýchlosti
 • Výmena vrchného dielu obmedzovača rýchlosti
 • Inštalácia montážneho nosníku v strojovni
 • Výmena el. inštalácie v šachte vrátane osvetlenia šachty
 • Montáž pevných vodítok protiváhy vrátane konzol
 • Výmena protiváhy a výmena nárazníka
 • Výmena nosných lán
 • Výmena rámu kabíny pre obojstranné zachytávače a vážiace zariadenie
 • Výmena vlečných káblov kabíny
 • Výmena stien a podlahy kabíny
 • Inštalácia aických kabínových dverí
 • Inštalácia novej výbavy kabíny (ovládacie tablo s digitálnou signalizáciou polohy, telefón s aickou voľbou pre vyprosťovaciu službu, prevádzkové a núdzové osvetlenie kabíny)
 • Výmena spodného dielu obmedzovača rýchlosti vrátane lanka
 • Výmena nárazníkov klietky
 • Inštalácia rebríka do priehlbne
 • Výmena šachtových dverí (zahŕňa výmenu dverí vrátane kontrolnej uzávierky a dverného spínača a nadsvetlíka dverí)
 • Výmena ovládačov so signalizáciou smeru jazdy a signalizáciou polohy na poschodiach a východzej stanici
 • V prípade drôtenej alebo sklenenej výťahovej šachty je potrebné obložiť výťahovú šachtu pevným a nepriechodným materiálom