NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Servis výťahov

skrutky Okrem spôsobu zaobchádzania užívateľov s výťahom sa v technickom stave výťahov odráža aj úroveň servisu.

Naším záujmom je vykonávať dlhodobý servis s cieľom zvyšovať spoľahlivosť výťahov a teda znižovať ich poruchovosť. Podľa možností bytového domu predĺžiť životnosť výťahov s postupnou obnovou jednotlivých častí výťahu formou modernizácie. Naši pracovníci určení na vykonávanie servisu sú vybavení servisnými vozidlami s potrebnými náhradnými dielami. Uvedenú činnosť zabezpečujeme pracovníkmi s dobrými odbornými znalosťami, s príslušnou kvalifikáciou, dávajúcich maximálnu možnú záruku Vašej spokojnosti.

Hlavnou náplňou v oblasti výťahov je servis, opravy, revízie, modernizácie, rekonštrukcie a v neposlednom rade aj montáž nových výťahov, teda komplexné služby v oblasti zdvíhacej techniky. Tieto činnosti vykonávame na základe oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou, a.s. Košice.

Servis realizujeme na základe zmluvy, so špecifikáciou prác zahrnutých v paušálnej cene a špecifikáciou prác účtovaných mimo paušál. Servis je účtovaný paušálnou mesačnou platbou a fakturovaný je mesačne alebo štvrťročne. V paušálnej cene sú zahrnuté náhradné diely do 10,- Eur, náhradné diely nad 10,- Eur a práce vzniknuté nesprávnou manipuláciou a vandalizmom (cudzí zásah) sú účtované nad rámec paušálnej ceny.

Pre servisnú a montážnu činnosť používame výhradne komponenty osvedčených dodávateľov. Komponenty, u ktorých to vyžaduje norma, dodávame s príslušnými atestami a certifikátmi. Všetky odoberané komponenty sú dodávané s prehlásením o zhode alebo značkou zhody, so všetkou dokumentáciou a návodmi pre obsluhu a údržbu. Komponenty vyberáme takým spôsobom, aby nevznikla závislosť nášho zákazníka na konkrétnom dodávateľovi. Všetky komponenty dodávame nekódované tzn. že servis nie je viazaný na konkrétnu firmu, ale je na zákazníkovi, ktorú odbornú servisnú firmu si sám zvolí. Dodávku náhradných dielov zabezpečujeme cez popredné české a slovenské spoločnosti, predovšetkým MEZ servis Vsetín, Exis Žilina, Globallift, Štefan Polák – Liftservis.

Spokojnosť so servisom našou spoločnosťou bola opakovane potvrdená na členských schôdzach bytových domov uskutočnených v prvom kvartáli 2010, kde užívatelia bytových domov potvrdili našu spoločnosť pre servis výťahov aj v nasledujúcom období.